n: c : im

`
(yǾǷ|)
f~r
cim1j, , , , , , e, ~, D, b, [, , T, l, , M, C, , \, y, j, W, , , , V, , ñ,
cim2
cim3, , , , b
cim4C, , , H, , G,
cim5,