n: g : ing

`
(yǾǷ|)
f~r
ging1g, ɰ, , , , , a, , , , , , , ,
ging2L, Z, m, , , , q, , , , ĵ, , , , [
ging3߼, H, , v, |, q, w, , y, , , l
ging6, , , j, l, v