n: h : ai

`
(yǾǷ|)
f~r
hai1Y
hai4, P, R, , {, \, , e, о, O, , ], c
hai5Z, , c
hai6q, ], @, , , ô, Y, t