n: h : oi

`
(yǾǷ|)
f~r
hoi1}, m, q, ,
hoi2j, W, , , t, , m, , , , Z, , Z, _, , ,
hoi4, e, , y, b,
hoi5b,
hoi6, `, ,