n: j : au

`
(yǾǷ|)
f~r
jau1, Z, , _, , , M, N, , , G, , , n, Ӫ, κ, C, ~, , u, , L, , , ̫, , , ɬ, , p
jau2V, D, ^, c, \, , n, O, , K, ,
jau3, O, ׫
jau4, g, c, _, , , O, , , , , h, , j, , , , a, , q, q, X, , , , ץ, l, y, |, , \, , , , , s, , , U, W, {, X, o, ʧ, , ̦, , , , C, , v, [, S, O
jau5, , , M, , , , , n, , }, v, N, r, ɨ, , , , ,
jau6n, , , C, , έ, S, , |, , , , , \, , ^, , , c, , V, , k, ϻ