n: m : an

`
(yǾǷ|)
f~r
man1A, T, , T
man2D
man4p, o, , J, Z, , , , ݼ, , B, , E, Ͳ, ڧ, x, , , , , , , , x, , , Т, , ], ^, A, , L, D, ,
man5, _, ݯ, , ݼ, C, ^, j, n, z, , {, ~, I, ], C, , F, {, , , , k, , , , , , ,
man6ʹ, _, Z, , D, K, , , , o