普通話聲韻表 (Combinations of Initials and Finals)

韻母\聲母 -
b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa
o o bo po mo fo
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se
E
er er
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai
ei ei bei pei mei fei dei nei lei gei hei zhei zei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san
en en ben pen men fen nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng
ㄨㄥong dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song
i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi zhi chi shi ri zi ci si
ㄧㄚia ya lia jia qia xia
ㄧㄠiao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao
ㄧㄝie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie
ㄧㄡiu you miu diu niu liu jiu qiu xiu
ㄧㄢian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian
ㄧㄣin yin bin pin min nin lin jin qin xin
ㄧㄤiang yang niang liang jiang qiang xiang
ㄧㄥing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing
ㄩㄥiong yong jiong qiong xiong
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su
ㄨㄚua wa gua kua hua zhua chua shua
ㄨㄛuo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo
ㄨㄞuai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai
ㄨㄟui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui
ㄨㄢuan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan
ㄨㄣun wen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun
ㄨㄤuang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang
ㄨㄥueng weng
U yU nU lU jU qU xU
ㄩㄝUe yUe nUe lUe jUe qUe xUe
ㄩㄢUan yUan jUan qUan xUan
ㄩㄣUn yUn jUn qUn xUn
Finals/     
     /Initials
- b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
zh
ch
sh
r
z
c
s


回到頁頂 回到主頁