n: c : im

`
(yǾǷ|)
f~r
cim1, ~, j, T, , [, , b, D, e, , , , , l, , ñ, , , , , C, \, y, M, V, , W, j
cim2
cim3, b, , ,
cim4, , C, , H, G,
cim5,