n: h : ai

`
(yǾǷ|)
f~r
hai1Y
hai4, , P, R, {, \, e, , O, о, ], c,
hai5c, , Z
hai6t, ô, , , @, Y, ], q