n: l : eoi n: 4

`
(yǾǷ|)
f~r
leoi4, p, j, , , [, J, q, ], , ý, , , , D, O, , , K, d, , , E, , , [, m, s, c, , B, v