Confucius & Confucianism


Confucius & His Followers

Life of Confucius

 • Birthday of Confucius

  Life of Mencius

  Life of Xun Zi


  Schools of Confucianism

  Han Confucianism

  Neo-Confucianism

  Contemporary Neo-Confucianism

  Korean Confucianism

  Japanese Confucianism

  Singapore Confucianism


  Works of Confucianism

 • The Four Books:
 • Daxue (Big-5)
 • Zhongyong (Big-5)
 • Lunyu (Big-5)
 • Mengzi (Big-5)
 • The Five Classics:
 • Yijing (GB)
 • Liyun datong (English)
 • Other Classics:
 • Xiaojing (Big-5)


  RIH Home