n: j : au

`
(yǾǷ|)
f~r
jau1u, , ~, , C, , L, , , p, , ɬ, , ̫, κ, Ӫ, Z, , _, , , M, N, , , , , n, G,
jau2, K, , O, n, , , \, c, V, ^, D
jau3, O, ׫
jau4, o, , , C, S, X, l, y, |, , \, , , , s, , , , , {, W, U, ʧ, O, ̦, , v, [, ץ, , , , , , O, , , c, g, , , h, , X, q, a, , , j, _, , , , q
jau5, , , , , , ɨ, r, N, v, }, , n, , , , , , M,
jau6, C, , S, k, , V, , c, , , , ^, \, , , |, , , , ϻ, έ, n,