: ng

`
(yǾǷ|)
f~r
ng2
ng4O, , d, k, f, l, , m, , , , ^, , d
ng5m, \, Ԥ, , , , , ɮ
ng6, , , , Ԥ, , \, ݳ, , ڲ, Q, , , , , , , ~
hng6