n: g : ing

`
(yǾǷ|)
f~r
ging1, g, ɰ, , , , , a, , , , , , ,
ging2L, Z, m, , , , , q, , [, , , ĵ, ,
ging3߼, H, , v, l, , , y, , w, q, |
ging6l, v, j, , ,