n: s : ik n: 1

`
(yǾǷ|)
f~r
sik1, , , , A, , , , R, x, @, , , , , , , h, , g, , , , ¨, X, , K, ], , , W, o, ], , m, , , , , M, , , K, , , , , , , |, ٶ, r, b, ٦, , , , i