uv~r

}rŪrŪ}r

e~r
4
5, , , ,
6, , , , , , , , , , ,
7@, C, , D, , , , A, , , , , , @, , , A, B, , , F, G, E
8O, M, , , R, Q, S, V, U, F, , , D, , , N, X, G, , C, , , H, , , , K, L, W, T, , I, J, , , P, , E, , , , , _, ,
9f, D, , `, , d, ], m, U, W, k, O, P, `, \, R, S, E, [, Z, a, e, ^, @, T, b, ^, j, J, A, c, X, Q, V, K, h, a, Y, I, F, U, _, i, B, V, N, , l, H, g, C, L, M, , , Y, [, \, ], c, X, Z, G, b, W
10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11ղ, , յ, , շ, , , , վ, , ճ, , , , , , ն, , , , ս, , , , ռ, , , հ, , , , , պ, մ, , , , չ, , , , , , ո, տ, , ձ, , , ջ, , , , , , , , ,
12ٲ, , ٫, ٳ, , , , , , , , , ٸ, , , , , , , ٹ, ټ, , ٻ, پ, , , ٪, ٯ, , ٭, , , ٱ, , ٷ, , , , , , ٮ, , ٴ, , ٵ, , , , , , , ٬, , , , ٺ, ٿ, ٽ, ٰ, , ٶ, , , , , , , , ,
13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ~, , , , , , , , , }, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
14], A, , l, j, I, a, F, H, c, Q, m, b, R, `, B, L, E, N, o, _, D, e, h, Y, @, n, g, M, J, T, _, f, O, i, a, ^, k, d, C, Z, `, G, b, [, ], K, V, S, P, W, , , , X, ^, , \, U
15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17B, , G, , , , , , E, @, , , A, , , , , , D, , , , , , , , F, H, , I, , C,
18b, , d, e, f, c, , i, h, , g, , , , , , , ,
19o, p, M, S, N, X, q, O, T, R, r, Q, W, U, L, P, V
20h, X, U, V, S, Y, W, T, Z
21, , , , , , ,
22v, , ,
23, , ,
25, V, , , ,
28

}rŪrŪ}r